註冊 登入
华韵国学网 返回首頁

达性畅情的專欄 https://www.hygx.org/blog-56369.html [收藏] [複製] [分享] [RSS]

日誌

刘向【说苑】卷11善说诗解11牛蹄中鱼不求江淮臣不极谏国之大患陶君请和 ...

已有 647 次閱讀2022-7-11 18:01 |個人分類:刘向说苑

刘向说苑卷11善说诗解11牛蹄中鱼不求江淮臣不极谏国之大患陶君请和

题文诗:

庄周贫者,往贷粟于,魏文侯曰:待吾邑粟,

之来献之.周曰今来,见道傍之,牛蹄,

有鲋鱼焉,息谓曰:我尚可活?周曰须我,

为汝南见,楚王决江,淮以溉汝.鲋鱼:

今吾命在,盆瓮中耳,乃为我见,楚王决江,

淮以溉我,汝即求我,枯鱼肆矣;今周以贫,

故来贷粟,而曰须我,邑粟来也,赐臣,

即来亦求,臣佣肆矣.文侯于是,发粟百钟,

送庄周室.远水不解,近渴池鱼,不谋江海,

画饼充饥,庄周擅喻.晋平公昔,问叔向曰:

岁饥民疫,翟人攻我,我将若何?对曰岁饥,

来年反矣,疾疫将止,翟不足患.公曰患有,

大于此乎?叔向对曰:大臣重禄,而不极谏,

近臣畏罪,而不敢言,左右顾,宠于小官,

而君不知;此诚.公曰善.于是令曰:

欲有谏者,为之隐也,左右言及,国吏罪之.

赵简子也,昔攻陶有,二人先登,死于城上,

简子欲得,陶君不与.承盆疽乃,谓陶君曰:

简子将掘,君之墓也,以与君之,百姓市曰:

踰邑梯城,将赦之,不者掘墓,朽者扬灰,

未朽辜尸.陶君惧乃,二人之,尸以.


文】
  庄周贫者,往贷粟于魏,文侯曰:『待吾邑粟之来而献之。』周曰:『乃今者周之来,见道傍牛蹄中有鲋鱼焉,大息谓周曰:「我尚可活也?」周曰:「须我为汝南见楚王,决江、淮以溉汝。」鲋鱼曰:「今吾命在盆瓮之中耳,乃为我见楚王,决江、淮以溉我,汝即求我枯鱼之肆矣。」今周以贫故来贷粟,而曰须我邑粟来也而赐臣,即来亦求臣佣肆矣。』文侯于是乃发粟百钟,送之庄周之室。

【注释】出自【庄子】篇卷4外物
  庄周家贫。故往贷粟于监河侯(1)。监河侯曰:『诺。我将得邑金(2),将贷三百金,可乎?』庄周忿然作色曰(3):『周昨来,有中道而呼者(4)。周顾视车辙中(5),有鲋鱼焉(6)。周问之曰:「鲋鱼来!子何为者邪?」对曰:「我,东海之波臣也(7)。君岂有斗升之水而活我哉?」周曰,「诺,我且南游吴越之王(8),激西江之水而迎子(9),可乎?」鲋鱼忿然作色曰:「吾失我常与(10),我无所处。吾得斗升之水然活耳,君乃言此(11),曾不如早索我于枯鱼之肆(12)!』

【译文】【庄子】篇卷4外物
  庄周家庭贫穷,所以向监河侯借粮。监河侯说:『行。等我得到一邑租赋金,借你三百金,可以吗?』庄周不高兴的样子脸色一沉说:『我昨天来时,在中途有喊叫我的,我回头向车辙中一看,有条鲫鱼,我问它说:「鲫鱼呀!你在这里做什么?」回答说:『我是东海波荡冲来而失水的水族仆臣, 你难道不能用升斗的水来救活我吗?」我说:「行。等我游历吴越说服两国的国王,请他们把西江的水引来迎接你,可以吗?」鲫鱼不高兴地改变脸色 说:「我失去与我常处的水,我没有容身的处所,我得到升斗的水就可活 命,你竟这样说,就不如早点到干鱼市场去找我!」』

 【注释】
(1)贷:借贷。粟:谷子,亦粮食的通称。监河侯:监理河道的官。
(2)邑金:一邑祖赋的收入。(3)忿然:不高兴的样子。作色:变色。
(4)中道:道中。(5)顾视:回头看。(6)鲋鱼:鲫鱼。
(7)波臣:波荡之臣,波荡冲来而失水的水族臣仆。(8)且:将要。

(9)激:引。西江:指蜀江。(10)常与:恒常共处,指水。
(11)乃,竟。(12)曾:乃,就。索:寻找。枯鱼之肆:干鱼市场。

文】
  晋平公问叔向曰:『岁饥民疫,翟人攻我,我将若何?』对曰:『岁饥来年而反矣,疾 疫将止矣,翟人不足患也。』公曰:『患有大于此者乎?』对曰:『夫大臣重禄而不极谏, 近臣畏罪而不敢言,左右顾宠于小官而君不知。此诚患之大者也。』公曰:『善。』于是令国中曰:『欲有谏者为之隐,左右言及国吏罪。』

【注释】

①叔向:春秋时晋国大夫。②翟(dí)人:即狄人,指北方少数民族。③反:通『返』,指恢复正常收成。④为隐:隐没。⑤言及:这里指非议

晋平公问叔向,我们遇到了饥荒、瘟疫,又有夷狄来攻,怎么办?谁知叔向毫不在意,坦然说道:『饥荒不可怕,明年就会过去;瘟疫也不可怕,早晚都会止息,至于夷狄,更压根不是事儿!』平公纳闷了,还有什么比这三项更严重的情况吗?『当然有!』大臣、近臣、左右因为各种原因,不敢进谏,不说真话,国家没有自己的『吹哨人』,这才是最可怕的!平公恍然大悟,连忙下令,谁要是壅塞言路,难为那些提意见的百姓,我定罚不赦!

文】
  赵简子攻陶,有二人先登,死于城上,简子欲得之,陶君不与。承盆疽谓陶君曰:『简子将掘君之墓,以与君之百姓市曰:「踰邑梯城者将赦之,不者将掘其墓,朽者扬其灰,未朽者辜其尸。」陶君惧,谓效二人之尸以为和。

【注释】

赵简子攻陶,有二人先登而战死城上。简子欲得其尸,陶君不与。承盆以言胁陶君,云简子将掘君先人之墓。且与人民约,逾梯出城者舍之,不者将掘其先人墓。陶君惧,乃致二人尸以请和。


路過

雷人

握手

鮮花

雞蛋

評論 (0 個評論)

facelist

小黑屋|粤ICP备09207151号-3粤公网安备44020402000222号粤公网安备44020402000222号

關於我們| 华韵国学网|国学经典

Discuz! X3.4 ©2007-2014 - 联系及投稿 admin@hygx.org

返回頂部